Прв уписен рок на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство

На оваа страница можете да добиете информации во врска со резултати од уписите на ФИНКИ во првиот уписен рок. Повеќе информации во врска со уписите и студиските програми за прв циклус (додипломски) на студии можете да добиете на официјалната страна на Факултетот во делот Уписи - Додипломски студии


редовни во државна квота износ на надоместок (ЕУР) редовни со кофинансирање износ на кофинансирање (ЕУР) вонредни износ на кофинансирање на вонредни студенти (ЕУР) вкупен број на студенти
комјутерски науки и инженерство - КНИ (6 или 8 семестри) 160 200 80 400 - - 240
комјутерски науки и инженерство - КНИ англиски јазик (6 или 8 семестри) 40 200 20 400 - - 60
мрежни технологии - МТ (6 или 8 семестри) 100 200 40 400 - - 140
примена на е-технологии - ЕТ (6 или 8 семестри)  120 200 80 400 - - 200
 компјутерска едукација - КЕ (6 или 8 семестри) 20 200 - 400 - - 20
информатика и компјутерско инженерство - ИКИ (8 семестри)  60 200 30 400 - - 90
академски студии по информатика - АСИ (8 семестри)  30 200 10 400 - - 40
професионални студии по информатика - ИНФО (6 семестри) 20 200 10 400 - - 30
професионални студии по информатички технологии - ИТ (6 семестри)  20 200 10 400 - - 30
дисперзирани студии по информатика во Тетово *  40 100 20 100 20 400 80
 дисперзирани студии по информатика во Делчево * - - - - - - -