Калкулатор за кандидати со меѓународна матура

Успех во прва година       Во секое од полињата за успех по години се внесуваат оцените од секој предмет, една по друга, во редослед како во сведителството, без да се разделат со празно место или запирка. Дозволено е внесување само на цифрите 2, 3, 4 и 5; на пример: 455545554355. Средниот успех (оценките од сите години собрани заедно, а потоа поделени на вкупниот број на оценки) се множи со коефициент 12. По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени.
Успех во втора година      
Успех во трета година      
Успех во четврта година      

Оценка по предмет 1 од матура       Во полињата за оценки по екстерните предмети од меѓународната матура внесувате по една оценка, според резултатите од меѓународната матура. Овие оценки се множат со коефициент 1.2, а потоа се собираат. По оваа основа може да се добијат најмногу 36 поени.
Оценка по предмет 2 од матура      
Оценка по предмет 3 од матура      
Оценка по предмет 4 од матура      
Оценка по предмет 5 од матура      
Оценка по предмет 6 од матура      

Оценка по матурска тема       Оценката добиена од матурската тема се множи со коефициент 0.8. По оваа основа може да се добијат најмногу 4 поени.

Вкупно: 0 поени. Општиот успех од сите предмети од средното образование (максимум 60 поени) и успехот од меѓународната матура (максимум 40 поени) се собираат и се формираат финалните поени (максимум 100 поени) со кои кандидатот може да конкурира за упис.