Калкулатор за кандидати кои завршиле пред учебната 2007/08 и не полагале матура

Успех во прва година       Во секое од полињата за успех по години се внесуваат оцените од секој предмет, една по друга, во редослед како во сведителството, без да се разделат со празно место или запирка. Дозволено е внесување само на цифрите 2, 3, 4 и 5; на пример: 455545554355. Средниот успех (оценките од сите години собрани заедно, а потоа поделени на вкупниот број на оценки) се множи со коефициент 12. По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени.
Успех во втора година      
Успех во трета година      
Успех во четврта година      

Успех по прв значаен предмет       Во полињата за успех по предметите кои се значајни за студиската програма на која се пријавувате (дефинирани во Конкурсот на УКИМ), ги внесувате оцените по овие предмети во текот на вашето школување, почнувајќи од прва година па нагоре. Средниот успех од предметите поединечно се множи со коефициент 4, со што можат да се добијат по максимум 20 поени од предмет, односно вкупно 40 поени по оваа основа.
Успех по втор значаен предмет      

Вкупно: 0 поени. Општиот успех од сите предмети од средното образование (максимум 60 поени) и успехот од стручните предмети (максимум 40 поени) се собираат и се формираат финалните поени (максимум 100 поени) со кои кандидатот може да конкурира за упис.